ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ನೂತನ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಪುಟಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ ಬಳಸಿ

Government of Karnataka
Finance Department

Please follow the New WebSite Link : 

https://www.finance.karnataka.gov.in