Home | Budget | MTFP|Fiscal Position| Statistics |Transparency |Govt. Orders |Other Info | VAT | RTI | AMS |Contact Us

CONTACT AND FEEDBACK

Name, Telephone and E-Mail

ಹೆಸರು Name ಪದನಾಮ Designation ವಿಳಾಸ  Address ದೂರವಾಣಿ  Telephone  ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ FAX
         
ಶ್ರೀ ಐ.ಎಸ್.ಎನ್.ಪ್ರಸಾದ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ  ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು 080-22252078, 22033749 22256360
Sri  I.S.N.PRASAD, IAS Additional Chief Secretary   Vidhana Soudha, Bangalore
E-Mail: prs-fd[at]karnataka[dot]gov[dot]in    / isn(dot)prasad(at)ias(dot)nic(dot)in
         
ಡಾ: (ಶ್ರೀಮತಿ) ಎಕ್ ರೂಪ್ ಕೌರ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ ಸರ್ಕಾರದ  ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು
(ಆಯವ್ಯಯ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು)
ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು 080-22353138, 22033438 22280520
Dr. (SMT) EKROOP CAUR , IAS Secretary to Government
(Budget & Resources)
Vidhana Soudha, Bangalore  
E-Mail: secybud-fd[at]karnataka[dot]gov[dot]in
         
ಡಾ: (ಶ್ರೀ) ಪಿ.ಸಿ.ಜಾಫರ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು (ವೆಚ್ಚ) ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು 080-22251772, 22033484 22353122
Dr. (SRI) P.C. JAFFER , IAS Secretary to Government  (Expenditure) Vidhana Soudha, Bangalore  
 E-mail: secyexp-fd[at]karnataka[dot]gov[dot]in 
         
ಡಾ: ಡಿ.ಎಸ್.ರವೀಂದ್ರನ್, ಭಾ.ಅರಣ್ಯ ಸೇವೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಖಜಾನೆ-೨) 7ನೇ ಮಹಡಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಲಯ ಕಟ್ಟಡ,ಕಾಳಿದಾಸ ರಸ್ತೆ,ಗಾಂಧಿನಗರ,  ಬೆಂಗಳೂರು-೯ 080-22354020, 22342866  
Dr. D.S.RAVINDRAN,  IFS Principal Secretary (Khajane II) Finance Department, 7th Floor, CTO Office,Kalidasa Road, Gandhinagar, Bangalore-9  
e mail: secyk2-fd(at)karnataka(dot)gov(dot)in
         
ಶ್ರೀ  ಪವನ್ ಕುಮಾರ‍ ಮಾಲಪಟ್ಟಿ,  ಭಾ.ಆ.ಸೇ ಉಪಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
(ಆಯವ್ಯಯ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು)
ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು 080-22258973,
22033550
22253733
Sri PAVAN KUMAR MALAPATI, IAS Deputy Secretary  (B&R) Vidhana Soudha, Bangalore    
E-Mail: dsbr-ka(at) nic(dot)in
         
ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ನಾಯಕ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ -III,  ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು 080-22251121,
22033362
22353117
 Sri CHANDHRASHEKAR NAYAK, IAS Deputy Secretary-III Vidhana Soudha, Bangalore    
E-Mail : ds3-fd[at]karnataka[dot]gov[dot]in

ವ್ಯಾಜ್ಯ ನಡೆಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು

ಇಲಾಖೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಧಿಕಾರಿ/ಶಾಖೆಗಳ ದೂರವಾಣಿ ಪಟ್ಟಿ - Complete Telephone List of Finance Department

                                          Back