ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
GOVERNMENT OF KARNATAKA

ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ Finance Department

 
 

  Home | Budget |  MTFP | StatisticsTransparency | PMU Govt. Orders |  Other Info | VAT | RTI | AMS | Contact Us

 

ಆಯವ್ಯಯ BUDGET 2000-01

 


ಆಯವ್ಯಯ BUDGET 2000-2001
 

ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸಿನ ಮೇಲೆ ಶ್ವೇತ ಪತ್ರ
WHITE PAPER ON KARNATAKA STATE FINANCES

 

 

 

Home   Back