ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: 
ಆಇ 33 ಎಸ್ ಅರ್ ಪಿ 2017 (ಭಾ)
18ನೇ ಜುಲೈ 2017 ಅರನೇ ರಾಜ್ಯ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ-ತಿದ್ದುಪಡಿ
ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: 
ಆಇ 33 ಎಸ್ ಅರ್ ಪಿ 2017 (ಭಾ)
06ನೇ ಜುಲೈ 2017 ಅರನೇ ರಾಜ್ಯ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ
ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: 
ಆಇ 33 ಎಸ್ ಅರ್ ಪಿ 2017 (ಭಾ)
29ನೇ ಜೂನ್ 2017 ಅರನೇ ರಾಜ್ಯ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಸೃಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 
GO No. FD 22 SRP 2017 15th June 2017 Terms of  conditions of the Chairman  and Members of the 6th  State Pay Commission - Grant of remuneration and other allowances- reg
Addendum  FD 22 SRP 2017 15th June 2017 ADDENDUM to GO No. FD 22 SRP 2017 15th June 2017
ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: 
ಆಇ 22 ಎಸ್ ಅರ್ ಪಿ 2017
GO No. FD 22 SRP 2017
01st June  2017 ದಿನಾಂಕ ಅರನೇ ರಾಜ್ಯ ವೇತನ ಆಯೋಗ ರಚನೆ
Constitution of 6th State Pay Commission-Order Reg
 

6ನೇ ರಾಜ್ಯ ವೇತನ ಅಯೋಗದ ಸದಸ್ಯರು

 

6th State Pay Commission Members

ಶ್ರೀ ಎಂ.ಆರ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ (ನಿವೃತ್ತ), ಅಧ್ಯಕ್ಷರು Sri MR Sreenivasa Murthy, IAS (Retd) Chairman
ಶ್ರೀ ಮೊಹಮದ್ ಸನಾವುಲ್ಲಾ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ (ನಿವೃತ್ತ), ಸದಸ್ಯರು Sri Md Sanaullah, IAS (Retd) Member
ಶ್ರೀ ಅರ್.ಎಸ್.ಫೋಂಡೆ, ನಿಯಂತ್ರಕರು (ನಿವೃತ್ತ),
ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ,
ಸದಸ್ಯರು Sri RS Phonde, Retired Controller,
State Accounts Department
Member
ಶ್ರೀ ಎಂ.ಮಂಜುನಾಥ ನಾಯ್ಕ ಭಾ.ಆ.ಸೇ, ಅಬಕಾರಿ ಆಯುಕ್ತರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ Sri M Manjunath Naik, IAS,
Commissioner of Excise
Secretary
 

First Meeting of Pay Commission-

 Additional Chief Secretary
 Sri ISN Prasad, IAS
 handing over Appointment Letter to Chairman and Members

 

   
     Home